Algemene voorwaarden

van Beter de baas

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever, verder te noemen jij of jou, de partij die aan Beter de baas (KvK-nummer 51773406) de Opdracht geeft;

Opdrachtnemer, verder te noemen wij of ons, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden, Beter de baas;

Opdracht, verder te noemen opdracht, de diensten die wij verrichten of de producten en programma’s die wij aanbieden in het kader van een overeenkomst van opdracht of een betaling vooraf voor vermelde opdracht zoals weergegeven op factuur, die gesloten is tussen ons en jou. De diensten worden verricht, de programma’s worden gegeven en ondersteuning bij producten wordt geboden door een virtuele assistent, online business manager of andere professional die werkzaamheden verricht onder supervisie van jou.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst als het gaat om de door Beter de baas verrichte diensten dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan ons houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

Afwijkingen van en uitzonderingen op deze algemene voorwaarden, en ook algemene voorwaarden van jou, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail – met bevestiging – of per brief.

Uitvoeringstermijn

Door ons genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld vanwege de gegevens die bij ons bij het aangaan van de overeenkomst zijn bekend gemaakt.

Vastgestelde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen.

Een grove overschrijding van termijnen, die niet het gevolg is van een gedraging van jou, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Garanties

Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van ons, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Medewerking door jou

Jij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke wij overeenkomstig zijn oordeel nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking worden gesteld.

Jij dient ervoor zorg te dragen dat wij onmiddellijk worden geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit ben jij verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal jij het door ons noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde ons in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Jij dient ervoor te zorgen dat je personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van jou.

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien jij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de opdracht

Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van ons, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Wij voeren de werkzaamheden uit uitsluitend vanaf een eigen gekozen (kantoor)locatie, tenzij in onderling overleg en schriftelijk is vastgelegd op locatie bij jou dan wel elders.

Wij bepalen de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door jou kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de overeenkomst van opdracht (een) medewerk(st)er(s) met naam word(t)(en) genoemd, zullen wij ons inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerk(st)er(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Echter hebben wij het recht om dergelijke medewerkers na overleg met jou te vervangen.

Wij kunnen eerst meer werkzaamheden verrichten en aan jou in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien jij hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien wij echter om die reden aan onze (wettelijke) zorgplicht gehouden zijn om meerwerk te verrichten, zijn wij gerechtigd dit aan jou in rekening te brengen, ook indien jij voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming hebt verleend.

Deelopdrachten voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht worden altijd schriftelijk bevestigd door ons.

Indien jij derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal je daartoe slechts overgaan na daarover met ons overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van ons om de opdracht correct uit te voeren. Ditzelfde is ook van toepassing op ons.

Restitutiebeleid

Bij overeenkomst van opdracht of een betaling vooraf voor vermelde opdracht stem jij in met het restitutiebeleid zoals op deze pagina wordt weergegeven en waaraan wij wettelijk gebonden zijn, ongeacht of jij ze hebt gelezen of niet.

Geheimhouding

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel ons daartoe verplicht, zijn wij en/of de door ons ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van jou. Jij kan hiervoor ontheffing verlenen.

Met uitzondering van schriftelijke toestemming van jou zijn wij niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan ons door jou ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval wij voor onszelf optreden in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Als niet in strijd geacht zijnde met wat staat in de vorige twee alinea’s zijn wij gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van ons en slechts ter indicatie van onze ervaring.

Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die jij verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal jij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ons, niet aan derden openbaren.

Wij en jij zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Intellectueel eigendom

Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke wij gebruiken of hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

Het is jou uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van ons toegestaan. Jij hebt het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Honorarium

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

Het honorarium van ons is exclusief onze onkosten en exclusief declaraties van door ons ingeschakelde derden.

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Betaling

Betaling door jou dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum bij overeenkomst van opdracht of bij betaling vooraf voor vermelde opdracht op factuur voor aanvang van de eerste dag van uitvoer van opdracht. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van jou niet op.

Bij overschrijding van de onder lid 10.1 genoemde termijn, ben jij, na door ons ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval ben jij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat je in verzuim bent, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van jou.

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van jou naar het oordeel van ons daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd van jou te verlangen, dat deze onmiddellijk (aanvullende) zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al wat jij aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn jij en andere opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Wij zijn gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Leveringstermijn

Ben jij een vooruitbetaling verschuldigd of dien je voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door ons is ontvangen, en de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die jij  verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

De opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door jou niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de opdracht ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Opzegging

De opdracht mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

Bij beëindiging van de opdracht dienen alle partijen alle in hun bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onmiddellijk aan die andere partij te geven.

Aansprakelijkheid

Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat jij aan ons onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien jij aantoont dat jij schade hebt geleden door een fout van ons die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, zijn wij slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €1.000.

Deze aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen voor de door ons voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de opdracht te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, en/of schade wegens door ons gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht vormt.

Jij vrijwaart ons voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat jij aan ons onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, tenzij jij aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die  jou is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van ons en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens jou, ons of derden.

Vrijwaring

Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ons toerekenbaar is.

Indien wij daarom door derden mochten worden aangesproken, dan ben jij gehouden ons zowel buiten als in rechte bij te staan en onmiddellijk alles te doen dat van jou in dat geval verwacht mag worden. Mocht jij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ons en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van jou.

Contractsoverneming

Het is jou niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te dragen aan derden, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk akkoord gaan. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Jij verbindt je in ieder geval om dan alle relevante (betalings)verplichtingen uit de opdracht in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Jij blijft altijd naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

In geval van contractsoverneming vrijwaar jij ons over alle aanspraken van derden die mochten ontstaan door een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door jou uit de opdracht en / of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Overname personeel

Het is jou verboden gedurende de periode waarin wij werkzaamheden voor jou verrichten en ook gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van ons in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan ons van een vergoeding van €5.000, onverminderd het recht van ons om nakoming te vorderen.

Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen jij en wij door middel van e-maiI en/of een online projectmanagementsysteem en/of andere internetcommunicatiemiddelen met elkaar kunnen communiceren. Zowel wij als jij erkennen dat aan het gebruik van e-mail, online projectmanagementsysteem en andere internetcommunicatiemiddelen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Jij en wij stellen hierbij vast tegenover elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen door het gebruik van e-mail, online projectmanagementsysteem en andere internetcommunicatiemiddelen. Zowel jij als wij zullen al wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van eerder genoemde risico’s. In het geval van twijfel over de juistheid van de door jou of ons ontvangen correspondentie via internet, is de inhoud van de door de verzender verzonden correspondentie via internet bepalend.

Vervaltermijn

Voor zover in de opdracht niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van jou om welke reden ook tegenover ons in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jij deze rechten en/of bevoegdheden tegenover ons kan gebruiken.

Nawerking

De bepalingen van deze opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen daarna van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Ten slotte

Indien gewenst kun je de algemene voorwaarden hier downloaden.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Stuur een e-mail naar [email protected].

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in:

Vul je naam en persoonlijke e-mailadres hieronder in en ontvang direct het ebook:

Vul onderstaand formulier in en we sturen je binnen 24 uur een reactie